U bent hier

Wat is een studentenovereenkomst?

Wat de studentenovereenkomst betreft zullen we ingaan op de vorm- en inhoudsvereisten, de mogelijke sancties bij niet-naleving van de vereisten en tenslotte op een aantal elementen m.b.t. bijhorende documenten en administratie.

Vorm-en inhoudsvereisten

De arbeidsovereenkomsten van studenten moeten voldoen aan een reeks specifieke vereisten: vermeldingen, (tijdstip van) ondertekening, afschriften, ...

Een studentencontract moet altijd schriftelijk opgesteld worden, in 2 exemplaren (één voor de student en één voor de werkgever).

De verplichte vermeldingen zijn de volgende:

 • de identiteit, de geboortedatum, de woonplaats en eventueel de verblijfplaats van de partijen;
 • de datum van het begin en het einde van de uitvoering van de overeenkomst;
 • de plaats van de uitvoering van de overeenkomst;
 • een beknopte beschrijving van de uit te oefenen functie of functies;
 • de arbeidsduur per dag en per week; (uurrooster)
 • de toepasselijkheid van de loonbeschermingswet; (zie achterzijde contracten)
 • het overeengekomen loon,
 • het tijdstip waarop het loon wordt uitbetaald;
 • het eventuele proefbeding;
 • het bevoegd paritair comité;
 • de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid;

Voorts zijn er nog een aantal vermeldingen. Wanneer deze evenwel voorkomen in het arbeidsreglement, dan volstaat het er in de studentenovereenkomst uitdrukkelijk naar te verwijzen (zie o.m. achterzijde van de contractovereenkomsten).

 • de plaats waar en de manier waarop de persoon, die overeenkomstig het Algemeen Reglement voor de ArbeidsBescherming (ARAB) is aangewezen om de eerste hulp te verlenen, te bereiken is;
 • de plaats waar de bij hetzelfde reglement vereiste verbandkist bevindt;
 • in voorkomend geval, de namen en contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad;
 • in voorkomend geval, de namen en de contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk;
 • in voorkomend geval, de namen en de contactmogelijkheden van de leden van de vakbondsafvaardiging;
 • het adres en het telefoonnummer van de interne en externe dienst(en) voor preventie en bescherming op het werk;
 • het adres en het telefoonnummer van de Inspectie van de Sociale Wetten van het district waarin de student wordt tewerkgesteld.

Opgelet: In tegenstelling tot de klassieke uitzendcontracten moeten studentencontracten ondertekend worden nog voor de aanvang van de tewerkstelling (en dus niet binnen een termijn van 48 uren).

 

Mogelijke sancties bij niet-naleving vereisten

Indien:

een studentenovereenkomst niet werd aangemaakt omwille van het feit dat dit door de klant niet werd gemeld, kan dit niet laattijdig gebeuren. Een laattijdige Dimona voor studentencontracten is immers niet mogelijk!

de studentenovereenkomst niet alle verplichte vermeldingen bevat kan de student dit op elk ogenblik beëindigen zonder opzeggingstermijn of zonder enige vergoeding.

geen overeenkomst werd opgesteld of indien de overeenkomst geen melding maakt van het begin- of einddatum van de uitvoering van de overeenkomst en/of van het uurrooster wordt het studentencontract omgezet naar een contract van onbepaalde duur.

Voorts zijn ook strafrechtelijke sancties of administratieve boetes mogelijk.

 

3. Bijhorende documenten en administratie

 

Studentencontracten vallen onder de noemer ‘sociale documenten’.
Bijgevolg moeten deze gedurende 5 jaar worden bewaard.

Sinds 1995 is het niet alleen verplicht om aan de student een exemplaar van het arbeidsreglement voor uitzendkrachten af te geven, maar moet men de student op zijn eerste werkdag ook laten tekenen voor ontvangst van dit arbeidsreglement.

Tenslotte is het ook zinvol bij deze nogmaals de verschillende zaken onder de aandacht te brengen die van belang zijn bij inschakeling van jobstudenten :

 • intentieverklaring (achterzijde inschrijvingsformulier) laten tekenen (zie bijlage).
 • studentenverklaring laten tekenen waarop de kandidaat –student verklaart:
  - aan de voorwaarden te voldoen van statuut jobstudent
 • de werkpostfiche laten tekenen
 • medische keuring en/of vragenlijst (i.f.v. tewerkstelling)