U bent hier

Hoe zit het met de RSZ op studentenjobs

Vanaf 1 januari 2012 hebben studenten niet meer de keuze om als jobstudent of als werkstudent te werken. Voordien was dit wel het geval.

Vanaf 1 januari 2017 kan je kiezen onder welk statuut je werkt. Je hoeft vanaf dan niet meer eerst 50 dagen als jobstudent te werken, voor je als werkstudent aan de slag kan gaan. Wat studenten en RSZ betreft gaan we hier in op de voorwaarden voor vrijstelling, de controle op de voorwaarden en eventuele sancties en de vraag wat betreft het overschrijden van de tewerkstelling van 475 arbeidsuren (werken als jobstudent of werkstudent ?).

1. jobstudent en student lage RSZ

Vanaf 1 januari 2017 wijzigt de wetgeving omtrent jobstudenten. Waar je voordien 50 dagen mocht werken, mag je vanaf 1 januari 2017 475 uren per jaar werken ongeacht welke periode van het jaar. Jobstudenten zijn niet onderworpen aan RSZ. Er wordt enkel een solidariteitsbijdrage ingehouden van 2,71% voor de student en 5,42% voor de werkgever, indien tegelijkertijd aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • er is een schriftelijke studentenovereenkomst
  • de tewerkstelling duurt niet langer dan  475 uren. Onder arbeidsuren worden de uren van effectieve prestaties gerekend.
  • niet gepresteerde maar betaalde uren tellen niet mee voor het contingent (bijvoorbeeld nabetaalde feestdagen, enz...) Wel zal er op deze dagen ook solidariteitsbijdrage betaald worden. 

Opgelet: voor voltijdse uitzendkrachten-studenten tewerkgesteld in een ander regime dan dat van de vijfdagenweek dient er in principe een herrekening te gebeuren. Bv. een student die in het weekend 2 maal 12 uur zou werken (voltijds weekendwerk), hiervoor dienen 38 uren te worden geteld.

Dus: je kan als jobstudent zowel tijdens het volledig school- of academiejaar (’s avonds, woensdagmiddag, in het weekend) werken op voorwaarde dat de prestaties worden verricht in periodes van niet verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen met een studentencontract voor maximum 475 uren zonder dat jij en Synergie het voordeel verliezen van RSZ-vrijstelling voor de tewerkstelling als jobstudent.

2. werkstudent

Indien je ervoor kiest om meer dan 475 uren per jaar te werken dan betaal je wel RSZ-bijdrage in plaats van solidariteitsbijdrage, waardoor je nettoloon lager ligt. Als werkstudent heb je wel recht op vakantiegeld. Je betaalt RSZ-bijdrage vanaf het 476ste uur, de vorige 475 uren worden niet terug omgerekend.

3. controle en mogelijke sancties

Wat de controle op het aantal arbeidsdagen betreft, is het belangrijk na te gaan dat er geen overschrijding van de maximumtermijn van 475 arbeidsuren is. In functie hiervan kan gebruik gemaakt worden van het attest dat de student kan afdrukken vanuit student@work.

4. Overschrijding van de termijn van 50 arbeidsdagen

Regelmatig komt de vraag: Wat na tewerkstelling van 475 arbeidsuren als jobstudent? Kan er dan nog gewerkt worden en zo, ja onder welke voorwaarden?

4.1. Schoolverlater

Onder bepaalde voorwaarden kan een student (schoolverlater) na zijn tewerkstelling als jobstudent nog werken. De opdracht als jobstudent mag echter geen aanloop vormen naar een latere arbeidsovereenkomst (= verborgen proefperiode).

Er moet dus een duidelijk onderscheid zijn tussen beide dienstbetrekkingen.

Praktisch betekent dit dat een gebruiker een jobstudent aldus nog vast in dienst kan nemen op voorwaarde dat er :

  • Een duidelijk verschil is in functie of activiteit (vermelding op het contract is noodzakelijk)
  • Er een tussenliggende inactiviteitperiode is

Opgelet: Wanneer dezelfde functie tijdens de studentenjob echter wordt verder gezet in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, dan riskeert het uitzendkantoor de RSZ- vrijstelling te verliezen voor de periode als jobstudent.
Om dus dit risico te vermijden, vragen we bij elk verzoek van een gebruiker om een jobstudent na een maand vast in dienst te kunnen nemen, steeds eerst contact op te nemen met Synergie ten einde te zien op welke wijze hier contractueel gezien best gevolg aan kan worden gegeven.

4.2. Geen schoolverlater

Indien een student geen schoolverlater is kan hij/zij slechts 475 uur als jobstudent aan het werk.