U bent hier

Wie mag er als student aan het werk gaan?

De centrale vraag m.b.t. studentenovereenkomsten is wie dergelijke overeenkomst kan afsluiten. Aangezien het begrip “student” niet door de wetgeving is gedefiniëerd is een genuanceerd antwoord nodig waarbij aangegeven wordt wie in aanmerking komt en wie niet. Voorts zal hierbij ook toelichting worden gegeven voor wat betreft buitenlandse studenten en de schoolverlaters.

Aan welke criteria dienen betrokken studenten te voldoen

De student moet voldoen aan volgende voorwaarden:

niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht, d.w.z.

 • ofwel ouder zijn dan 16.
 • ofwel ouder zijn dan 15 en tenminste de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs achter de rug hebben.

onderwijs met volledig leerplan volgen, d.w.z. meer dan 17 lesuren per week dus ook studenten die niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht, d.w.z. die ouder dan 18 jaar zijn en verder studeren.

Welke personen zijn uitgesloten

 • de studenten die sedert meer dan 12 maanden werken (zij vallen onder het gewoon arbeiders-of bediendenstatuut).
 • de studenten die in een avondschool zijn ingeschreven of onderwijs met beperkt leerplan volgen (minder dan 17 lesuren per week).
 • De studenten die bij wijze van stage onbezoldigde arbeid verrichten in het kader van hun studieprogramma (bijvoorbeeld verpleger of maatschappelijk assistent), mogen GEEN studentenovereenkomst sluiten tijdens de stageperiode.
 • Studenten die deeltijds onderwijs volgen en deeltijds werken.
  • Jongeren met een leerovereenkomst
  • hetzij voor werknemersberoepen (industrieel leerlingenwezen)
  • hetzij voor zelfstandigen en KMO’ s (middenstandsopleiding)
  • kunnen GEEN studentencontract sluiten, noch tijdens het schooljaar (weekend, avonden), noch tijdens de vakantie.
  • Jongeren die deeltijds onderwijs volgen en daarnaast werken met een gewone deeltijdse arbeidsovereenkomst.
  • kunnen GEEN studentencontract sluiten, noch tijdens het schooljaar (weekend, avonden), noch tijdens de vakantie.
  • Zij kunnen wel werken als gewone arbeider of bediende tijdens de dagen van niet verplichte aanwezigheid tijdens het school.

Hierop is 1 uitzondering
Enkel tijdens de schoolvakanties komen ook de studenten in aanmerking van 15 tot 18 jaar die alleen deeltijds onderwijs volgen of een deeltijdse vorming genieten,
indien tegelijk aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • de jongere werkt niet en volgt geen stage de student ontvangt geen overbruggings- of enige andere uitkering
 • de tewerkstelling gebeurt uitsluitend tijdens de schoolvakanties
 • min 15 jaar oud.

Schoolverlaters

Als je je studies stopzet in de loop van het schooljaar dan verlies je het studentenstatuut. Je kan dan GEEN studentencontract meer afsluiten als jobstudent, noch tijdens het resterende deel van het schooljaar, noch tijdens de vakantieperiode.

Buitenlandse studenten

Hier dient een onderscheid gemaakt tussen de landen binnen de EER, Bulgarije / Roemenië, en alle andere landen.

Uit lidstaat van de EER
(België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, GB, Ierland, Ijsland, Italië, Lichtenstein, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Cyprus en Malta, Zwitserland, Polen, Estland, Hongarije, Tsjechië, Letland, Slovakije, Slovenië, Litouwen)
Deze studenten verwerven dezelfde rechten en verplichtingen als de Belgische studenten. Geen arbeidskaart, noch een arbeidsvergunning is vereist om deze studenten aan het werk te stellen.

Uit lidstaat van de EER maar waar België het stelsel van arbeidsvergunningen heeft behouden (= Roemenië en Bulgarije)

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen twee groepen:

1 studenten die in België verblijven in het kader van hun studies

Zij zullen een verblijfsvergunning type E-kaart of F-kaart hebben, of een inschrijving in het vreemdelingenregister met beperkt verblijf. ( witte kaart of elektronisch). Deze zal als einddatum van de geldigheid steeds 31/10/2013 hebben.
Zij mogen werken als student wanneer zij :
onderwijs volgen met een volledig leerplan in België én een
arbeidskaart C hebben.
!! tijdens de schoolvakanties mogen zij onbeperkt werken. (= juli augustus, paasvakantie en kerstvakantie)
Buiten deze vakanties mogen zij maar MAXIMUM 20 uur per week werken.

2 studenten die in België verblijven, maar NIET in het kader van hun studies

Vb minderjarig kind van ouders die E+ kaart of F+ kaart hebben.
Zij mogen altijd onbeperkt werken in België als student op voorwaarde :

 • onderwijs volgen met een volledig leerplan in België én een
 • geldige verblijfsvergunning hebben, die arbeid toelaat

Uit alle andere landen

Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen twee groepen :

Studenten die in België verblijven in het kader van hun studies

Zij zullen steeds een inschrijving in het vreemdelingenregister met beperkt verblijf ontvangen. (witte kaart of elektronisch). Deze zal als einddatum van de geldigheid steeds 31/10/2013 hebben.

Zij mogen werken als student wanneer zij:
onderwijs volgen met een volledig leerplan in België én een arbeidskaart C hebben.
!! tijdens de schoolvakanties mogen zij onbeperkt werken. (= juli augustus, paasvakantie en kerstvakantie)
Buiten deze vakanties mogen zij maar MAXIMUM 20 uur per week werken.

Studenten die in België verblijven, maar NIET in het kader van hun studies

Vb minderjarig kind van ouders die statuut van erkend vluchteling hebben, verblijf in het kader van regularisatieprocedure.

Zij mogen altijd onbeperkt werken in België als student op voorwaarde :

 1. onderwijs volgen met een volledig leerplan in België én
 2. een geldige verblijfsvergunning hebben die arbeid toelaat.(zie memo vreemdelingen) In elk geval is men verplicht aan elke STUDENT die aan de voorwaarden voldoet, een studentencontract aan te bieden zowel tijdens de vakantieperiode als tijdens het schooljaar.

Voor meer info i.v.m. werken als student kan je op www.ikbenjobstudent.be terecht.