PROJECTMEDEWERKER SUBSIDIEGROEP GROENBLAUWE DOORADERING

 • locatie:1000 BRUXELLES
 • jobcategorie:Overheid
 • Contracttype:interimjob
 • werkregime:voltijds
 • werkervaring:1-2 jaar
 • Laatste aanpassing:
  04/04/2022 11:32

Wat zal je job inhouden?


Als projectmedewerker subsidieoproep groenblauwe dooradering versterk je de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP). Deze afdeling is verantwoordelijk voor de uitvoering van het omgevingsbeleid. GOP is hierbij de betrouwbare partner die vanuit een doorgedreven samenwerking en geïntegreerde aanpak keuzes initieert, faciliteert, inspireert, adviseert of beslist. Hiertoe beroept de afdeling zich op een uitgebreide gebiedskennis, een pro-actief en realisatiegericht optreden, een overtuigend samenwerkingsmodel, expertise in uitvoering en effectieve inzet van een performant instrumentarium. De afdeling heeft één centrale werkplek in Brussel, en 5 decentrale werkplekken. De vacature situeert zich op de werkplek te Brussel.

De projectmedewerker subsidieoproep groenblauwe dooradering ondersteunt vanuit zijn/haar opdracht mee het "Programma Vlaanderen Breekt Uit!" en meer specifiek een nieuwe subsidieoproep naar lokale besturen. Dit programma kadert binnen het Open Ruimte Platform en sluit aan bij de doelstellingen van het omgevingsbeleid om ruimtelijke transformatie te stimuleren in plaats van uitbreiding. De transformatie naar een meer duurzame leefomgeving vertaalt zich in twee dynamieken die onlosmakelijk gekoppeld zijn. Enerzijds de verdichting: de veelbesproken ruimtelijke transformatie van reeds ontwikkelde gebieden met oog op het verhogen van het ruimtelijk rendement, een strategie die hergebruik en functieverweving voorstelt als alternatief op meer inname. Anderzijds is er evenveel nood aan ontharding: het hercreëren van een duurzame leefomgeving door het schrappen, door ontsnippering, afbraak, bundeling, herprogrammering op al die plekken waar geen traditionele ontwikkeling gewenst is maar net de open ruimte opnieuw plaats verdient, voor natuur, water, landbouw, ontmoeting, etc.

De transformatieopgave veronderstelt een verandering van een beleid gericht op het begeleiden van groei naar een beleid dat reconversie en ruimteneutrale (her)ontwikkeling weet te organiseren, stimuleren en te faciliteren. Dit betekent ook een innovatieve inzet van instrumenten om met niet-ontwikkelbare of te ‘verluwen’ gebieden om te gaan, zoals vergoedingen, fiscale voordelen, ontwikkelingsvoordelen, ruil of subsidies. Het groeipad er naartoe vereist trajecten om samen met initiatiefnemers en andere betrokken actoren te leren, ervaringen te delen en op te bouwen, zowel inhoudelijk als procesmatig, voor het herdenken en ontwikkelen van visie, rol, instrumenten, expertise, etc. Er is ook nood aan goede voorbeelden die een ontwikkelingsmodus op basis van ontharding weten te demonstreren op terrein.

Verder staat de projectmedewerker in voor de ondersteuning van de organisatie van deze nieuwe oproepen groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte en groenblauwe parels die in 2022 gelanceerd zullen worden.

Zijn/haar belangrijkste taken bestaan uit:

 • Ondersteunen van de praktische organisatie van de stappen binnen de subsidieoproep
 • Organiseren van informatiesessies over de subsidieoproep en het beantwoorden van vragen van geïnteresseerde lokale besturen
 • Ondersteuning bieden in de organisatie van de selectie van de meest ambitieuze steden en gemeenten (juryleden kiezen en aanschrijven, praktische organisatie van de jurydag(en), opmaak juryverslag)

Vanuit de vorige stappen ondersteuning bieden aan de collega’s van het departement Omgeving in de opmaak van Beslissingen Vlaamse Regering, nota’s aan de Inspecteur van Financiën, nota Vlaamse Regering enz.

Bij welke organisatie kom je terecht?

Het Departement Omgeving staat garant voor een kwaliteitsvolle leefomgeving met respect voor mens, dier en ecosysteem.

We maken milieu-ecologische en ruimtelijke afwegingen en ontwikkelingskeuzes in het belang van de Vlaamse samenleving.

We streven naar een duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen in een koolstofarme, energiezuinige, klimaatintelligente samenleving. We realiseren een sterke band tussen ecologische, sociale en economische dimensies.

We realiseren deze missie vanuit 5 strategische krachtlijnen:

We ontwikkelen een onderbouwd en maatschappelijk gedragen omgevingsbeleid vertrekkend vanuit internationale kaders en langetermijnvisie

We hebben effectieve instrumenten die het omgevingsbeleid realiseren. We verbinden, overtuigen en demonstreren, onder andere via een geïntegreerde, gebiedsgerichte en projectmatige aanpak

We zijn het Vlaamse kennis- en expertisecentrum voor omgeving

We zijn een betrouwbare en evidente partner in een maatschappelijk en bestuurlijk netwerk van lokaal tot internationaal niveau

We zijn een open, innoverende, lerende, aantrekkelijke en doelgerichte organisatie

Het departement bestaat uit 7 afdelingen die elk bijdragen tot het behalen de departementale doelstellingen en het realiseren van onze missie.

Wat zoeken we?

Onze voorkeur gaat uit naar een projectmedewerker die:

In het bezit is van eenmasterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.

Een eerste functierelevante ervaring heeft (inclusief stages) met processen ruimtelijke ontwikkeling (bv als ontwerper, ruimtelijke planner of vanuit projectmanagement, …)

Affiniteit heeft met omgeving.

Communicatief sterk is, zowel verbaal als schriftelijk.

Kan werken met de gebruikelijke informaticasoftware (MS Office).

Wat bieden we?

Als Projectmedewerker Subsidieoproep Groenblauwe dooradering word je door het Departement Omgeving een boeiende tijdelijke opdracht aangeboden op A-niveau tot eind 2022.

Diegem Large Accounts

Jan Emiel Mommaertslaan 16 A
1831 Diegem
02 220 31 31diegem-la@synergiejobs.be

Solliciteer voor deze job

Dit bestandstype is niet toegelaten. Gebruik een .doc, .docx, .rtf of pdf-bestand