U bent hier

Algemene voorwaarden

opmerking vooraf

Ieder gebruik van de website synergiejobs.be is onderworpen aan de hierna beschreven algemene voorwaarden en bepalingen. Het loutere gebruik van de website houdt in dat de gebruiker (zij het bezoeker, klant of adverteerder) de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de site en van de aangeboden diensten integraal en onherroepelijk aanvaardt. Synergie Belgium nv behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden zullen steeds worden bekendgemaakt op deze website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

contactgegevens

Synergie Belgium nv
Desguinlei 88-90
2018 Antwerpen
t. 03 293 21 00
f. 03 293 21 09
info@synergiejobs.be

algemene informatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Synergie Belgium nv (rpr Antwerpen - BE 0458.551.563 - erkenningen arbeidsbemiddeling VG.607/BUO, 00072-405-20121019, 00072-406-20121019, W.RS.197, W.SO.197, 02192). Synergie Services nv (rpr Antwerpen – BE 0829.640.505 – erkenningen arbeidsbemiddeling 05075, VG1872/BC) heeft de communicatie die zij voert via deze website toevertrouwd aan Synergie Belgium nv.

algemene inhoud

De informatie die verspreid wordt via banners, buttons, skyscrapers, html-pagina's, flash, foto's of andere media die aangeleverd worden door derde partijen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van synergiejobs.be. Synergiejobs.be onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

intellectuele eigendom

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Synergie Belgium nv of derden. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Synergie Belgium nv de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Door het gebruik van synergiejobs.be verbindt de gebruiker er zich o.m. toe 

1. de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;

2. geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;

3. de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;

4. de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, inbreuken op privacy, intellectuele eigendom, rechten van de sollicitant, het decreet van 08/05/2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt;

5. De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Synergie Belgium nv te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

persoonsgegevens

Synergie Belgium nv verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker van synergiejobs.be aan Synergie Belgium nv toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van synergiejobs.be Synergie Belgium nv, Desguinlei 88-90 in 2018 Antwerpen, met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek, aanbiedingen op maat en direct mail. Te dien einde mag Synergie Belgium nv deze persoonsgegevens ook aan derden overmaken, indien de gebruiker bij zijn registratie hiermee akkoord is gegaan. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@synergiejobs.be. Deze beschrijving is conform met het verslag van artikel 29 van de Europese Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens. Bij elke elektronische post die u van Synergie Belgium nv zal ontvangen, krijgt u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. (wet op de privacy van 8/12/1992, wet op de e-handel van 11/03/2003).

niet-persoonlijke informatie

Synergie Belgium nv kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de pagina's die u bezoekt op synergiejobs.be, de domeinnaam van de website waarlangs u naar de synergiejobs.be-website gekomen bent, of waarnaar u deze verlaat.

cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

aansprakelijkheid van Synergie Belgium nv

informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten (hierna genoemd ‘informatie’) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Synergie Belgium nv staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Synergie Belgium nv is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Synergie Belgium nv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Synergie Belgium nv kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die veroorzaakt werd door een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of onderaannemers van Synergie Belgium nv, bedrieglijke vervalsing van gegevens na onrechtmatige binnendringing in de website.

links

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Synergie Belgium nv heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Synergie Belgium nv op synergiejobs.be houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of niet-afdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Synergie-sites en de diensten die aangeboden worden is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd met uitsluiting van enige andere rechtbank.